Основни модули на PMSOFT


ProPMS е изграден на модулен принцип.  
В зависимост от бизнес модела на управляваните сгради се правят персонални настройки за всеки клиент!
При необходимост се изграждат допълнителни модули и настройки спрямо изискванията и нуждите на клиентите.

 • АДМИНИСТРАТИВЕН ПАНЕЛ
 • Модул: Управление на обекти
 • Модул: Баланси
 • Модул: Техническо оборудване
 • Модул: Складова наличност
 • Модул: Клиенти
 • Модул: Договори
 • Модул: Документи
 • Модул: Задачи/Заявки
 • Модул: Резервации
 • Модул: Справки/Отчети
 • Е-pay/EasyPay
 • SMS известяване
 • КЛИЕНТСКИ ПАНЕЛ
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Панел Административно управление: Чрез потребителско име и парола всеки администратор има достъп до Контролнен панел:

 • Управлявани обекти/сгради/съоръжения
 • Клиенти
 • Документи
 • Приходи
 • Разходи
 • Отчети
 • Справки

Всеки служител/администратор има уникална парола за достъп, чрез която се определят правата му за достъп до информация и съответните действия;

Всички модули се персонализират спрямо изискванията и бизнес модела на клинтите!

Управление на обекти:

 Въвеждат се всички сгради и входове, за които ще функционира програмата.

 • Въвеждат се всички обекти/имоти към управляваните сгради.
 • Списък с всички имоти – офиси, складове, търговски площи, халета, паркоместа и др
 • Общи помещения и прилежащи части към сградите: складове, общи части, зали, спортни съоръжения и други.

 Индивидуална информация за всеки обект:

 • Сграда /вход/етаж/Номер/ Вид: апартамент, офис, склад, магазин, ресторант и др.
 • Технически параметри на имота: квадратура, общи части, разпределение, изглед
 • Номер на електромер, водомер и други измервателни уреди
 • Брой работни точки
 • Други

Информация за Собственик/Наемател:

 • Данни за физическо и/или юридическо лице
 • Информация за контакт: адрес, телефон, e-mail и други.

 

Всички модули се персонализират спрямо изискванията и бизнес модела на клинтите!

 

Баланс на обект:

 Всеки обект въведен в програмата (Апартамент/Офис) има собствен акаунт, в който се съдържа детайлна информация за:

 • Разходи / Информация за вид разход/ период/ сума/ бележки/
 • Приходи / Информация за вид приход/ дата/ начин на плащане/ Сума/ Бележки/
 • Актуален Баланс: Баланс в 2 валути: BGN / EUR; Пример: -1200.00 лв/ 600.00 Е
 • Документи: Договори, фактури и друг вид документи свързани с имота

Всяка компания има различнен начин, похват на работа и управление на дейността си и видовете разходи/приходи се персонализрат съобразно изискванията на клиентите.

 Индивидуална информация за всеки обект:

 • Сграда /вход/етаж/Номер/ Вид: апартамент, офис, склад, магазин, ресторант и др.
 • Технически параметри на имота: квадратура, общи части, разпределение, изглед
 • Номер на електромер, водомер и други измервателни уреди
 • Брой работни точки
 • Други

Информация за Собственик/Наемател:

 • Данни за физическо и/или юридическо лице
 • Информация за контакт: адрес, телефон, e-mail и други.
Място за описание на модула

Място за описание на модула

Техническо оборудване:

 Въвеждат се данни за техническо оборудване, асансьори и други съоръжения към управляваните обекти:

 • Описание на машини/съоръжения/оборудване
 • Документи
 • Договори
 • Инструкции за експлоатация
 • Гаранционни срокове
 • Друга информация

Място за описание на модула

Място за описание на модула

Складова наличност:

Въвеждат се данни и информация за материали и консумативи:

 • Група /вид / артикул / артикул ID
 • Детайлна информация за марка, модел, цена, допълнително описание
 • Справки по видове артикули
 • Справка за видове артикули към обект
 • Други

 

Място за описание на модула

Място за описание на модула

 Данни за собственици/наематели:

Данните могат да се редактират, актуализират и използват за изпращане на уведомления, фактури, справки, sms известяване и други.

Място за описание на модула

Място за описание на модула

 Единен регистър на договори:

 • Справки по група и вид договори
 • Справки по срок на договор
 • Справки по статус
 • Справки по обект/клиент
 • Други
Място за описание на модула

Място за описание на модула

On-line Архив:

Възможност за съхранение на различни документи, разделени по:
* категория * вид * сграда * вход * обект * вид обект * друг

 • Документите могат да бъдат индивидуални, за определен обект/клиент, или общи.
 Издаване на документи през програмата:

Възможност за автоматично създаване и изпращане на различни документи:

 • Фактури
 • Проформи
 • Уведомления
 • Приходни и разходни квитанции
 • Отчети

Важно: Всички документи се персонализират и брандират спрямо изискванията на клиентите!

Място за описание на модула

Място за описание на модула

Задачи/Заявки:

 В този модул се създават всички задачи/заявки свързани дейността на компанията, с поддръжката и управление на обектите/сградния фонд и други дейности:

 • График със задачи/заявки
 • Срокове за изпълнение
 • Отговорни лица
 • Изпълнители
 • Други

Богатата функционалност на модул Задачи/Заявки дава възможност да се създават графици, да се следят срокове за изпълнение, бюджет и други параметри, които са въведени в задачата.

Място за описание на модула

Място за описание на модула

Резервации:

 Резервационен модул за въвеждане на резервации към управляваните имоти:

 • Резервации
 • Тарифи
 • Агенти
 • Справка Check in
 • Справка Check out
 • Календар
 • Плащания
 • Регистър
 • Отчет към собственик
 • Други справки и отчети
 • Издаване на документи към резервации

 

Място за описание на модула

Място за описание на модула

Справки / Отчети:

Важно: Всички справки и отчети се персонализират спрямо изискванията на клиентите и в зависимост от използваните модули:

 • Отчет: Поддръжка и управление
 • Отчет: Административни разходи
 • Отчет: Ремонти и обновяване
 • Отчет: Комунални разходи
 • Отчет: Наеми и такси
 • Отчет: Длъжници
 • Отчет: Приходи/разходи
 • Отчет: Плащания
 • Отчет: Обща каса
 • Отчет: Фонд Ремонти
 • Отчет: Други

Всички отчети имат възможност за филтър на данни по определени параметри.
Всеки потребител има достъп до информация, в зависимост от нивото на достъп.
Всички справки и отчети имат възможност за принт и експорт в ексел.

Място за описание на модула

Модул: Сфраден Фонд

Връзка на програмата с E-pay/EasyPay:

 Вашите клиенти имат възможност да заплащат своите задължения през Е-pay или на каси на EasyPay.

Място за описание на модула

Модул: Сфраден Фонд

 SMS ивестяване: Специализиран модул за изпращане на кратки текстови съобщения /sms/ до мобилни номера на Вашите клиенти за плащания, събрания и друга информация.

КЛИЕНТСКИ ПАНЕЛ:

Място за описание на модула

Модул: Сфраден Фонд

 За всеки клиент (собственик/наемател) се създава уникална парола за достъп.

Вида информация, до която клиентите имат достъп се определя от Вас.

Пример:  Всеки клиент има достъп до личния си акаунт / Информация за баланс, разходи, плащания, документи и други.

Всеки клиентски панел се брандира и персонализира!